สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นพืชหรือสัตว์ที่ได้จากธรรมชาติ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำสวนป่า ต่างเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยนำมาใช้เป็นปัจจัย ๔ ในการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค
ในปัจจุบัน มนุษย์พยายามค้นหาวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การคัดเลือกพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์เฉพาะสายพันธุ์ที่มีลักษณะดี นำมาเพาะปลูก หรือเพาะเลี้ยง หรือการนำเอาพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะดี ๒ สายพันธุ์ มาผสมกัน แล้วคัดเลือกให้ได้ลูกที่มีลักษณะดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีกว่าเดิม แต่วิธีการเหล่านี้ ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะคัดเลือกให้ได้พืชหรือสัตว์ ที่มีลักษณะตามต้องการได้
เมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีมากขึ้น ทำให้เราทราบว่า สิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏในพืชและสัตว์ คือ สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ซึ่งมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และมีความแตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละพันธุ์ ทำให้ลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมาในสิ่งมีชีวิต มีความแตกต่างกันออกไป
เมื่อเรานำความรู้นั้นมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ต่างๆ ทำให้ได้พืชหรือสัตว์ ที่มีลักษณะตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง เช่น ถ้านำเอาสารพันธุกรรม ที่สามารถสร้างความต้านทานต่อโรค จากข้าวพันธุ์อื่น มาใส่ในข้าวหอมมะลิที่เรานิยมรับประทาน จะทำให้เราได้ต้นข้าวหอมมะลิที่ให้ผลผลิตที่ดี และสามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของโรคต่างๆ ได้ด้วย

เราเรียกวิทยาการที่นำความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเกษตรนี้ว่า เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
หัวข้อถัดไป