เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่

 เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บุหรี่
ชนิดของยาสูบ
ชนิดของบุหรี่
สารเคมีจากการเผาไหม้ของบุหรี่
ผลกระทบของการสูบบุหรี่
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเริ่มสูบบุหรี่
ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่