สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่ / สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย

 สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการสำรวจ การสูบบุหรี่ของคนไทยทั้งประเทศครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พบว่า มีผู้สูบบุหรี่จำนวน ทั้งสิ้น ๘.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑

จากการสำรวจใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำจำนวน ทั้งสิ้น ๑๐.๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ ของประชากรที่มีอายุมากกว่า ๑๑ ปี

ตารางจำนวนและอัตราร้อยละของผู้สูบบุหรี่ อายุ ๑๑ ปีขึ้นไประหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙ -๒๕๔๔

พ.ศ.
จำนวนประชากรที่ สำรวจทั้งหมด (คน)
สูบบุหรี่เป็นประจำ
สูบบุหรี่นานๆครั้ง
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
๒๕๑๙
๒๘,๖๘๕,๙๔๐
๘,๖๒๙,๕๑๐
๓๐.๑
-
-
๒๕๒๙*
๓๙,๒๔๕,๘๐๐
๑๐,๓๗๗,๐๐๐
๒๖.๔
-
-
๒๕๓๑
๔๐,๔๗๘,๕๘๐
๑๐,๑๐๙,๘๙๐
๒๕.๐
๑,๒๔๔,๖๕๐
๓.๑
๒๕๓๔
๔๓,๒๙๒,๑๐๐
๑๑,๔๐๒,๑๐๐
๒๖.๓
๘๘๔,๐๐๐
๒.๔
๒๕๓๖
๔๕,๖๘๐,๓๐๐
๑๐,๔๐๖,๒๐๐
๒๒.๘
๑,๑๙๖,๔๐๐
๒.๖
๒๕๓๙
๔๘,๐๐๙,๒๐๐
๑๑,๒๕๔,๒๐๐
๒๓.๔
๑,๒๙๓,๗๐๐
๒.๗
๒๕๔๒
๔๙,๙๐๕,๖๐๐
๑๑,๒๓๐,๖๐๐
๒๐.๕
๑,๗๖๑,๑๐๐
๓.๕
๒๕๔๔
๕๑,๒๗๘,๗๐๐
๑๐,๕๕๗,๑๐๐
๒๐.๖
๑,๔๑๓,๙๐๐
๒.๘
*เริ่มตั้งแต่อายุ ๑๐ ปีขึ้นไป
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า เพศชายสูบบุหรี่มากกว่าเพศหญิง ซึ่งตรงกับสถิติทั่วโลก และพบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้สูบบุหรี่อัตราสูงกว่าภาคอื่นๆ ของประเทศ และกรุงเทพฯ มีการสูบบุหรี่ที่ต่ำที่สุด

ตารางร้อยละของผู้สูบบุหรี่จำแนกตามภาค
ภาค
พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๔
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒๕.๑
๒๒.๑
๒๓.๓
ภาคเหนือ
๒๕.๙
๒๑.๗
๒๑.๗
ภาคกลาง
๒๒.๔
๑๙.๓
๑๘.๖
ภาคใต้
๒๔.๘
๒๓.๐
๒๒.๐
กรุงเทพฯ
๑๕.๙
๑๔.๔
๑๔.๗

หมายเหตุ อัตราร้อยละคำนวณจากประชากรอายุ ๑๑ ปีขึ้นไป ในภาคและเขตการปกครองเดียวกัน
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตารางจำนวนเยาวชนชายและหญิงที่สูบบุหรี่เปรียบเทียบกันระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๔
พ.ศ.
๑๑ - ๑๔ ปี
๑๕ - ๑๙ ปี
๒๐ - ๒๔ ปี
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
๒๕๒๙*
๒๒,๕๔๐
๑๐,๖๗๐
๗๔๒,๒๐๐
๒๒,๗๗๐
๑,๔๕๗,๙๔๐
๔๔,๔๐๐
๒๕๓๑
๒๘,๔๘๐
๗,๒๖๐
๗๕๓,๔๓๐
๓๘,๐๓๐
๑,๖๕๓,๐๐๐
๕๐,๘๒๐
๒๕๓๔
๒๕,๘๐๐
๒,๖๐๐
๘๓๖,๙๐๐
๒๔,๓๐๐
๑,๘๓๓,๘๐๐
๕๐,๘๐๐
๒๕๓๖
๘,๑๐๐
๘๐๐
๖๔๐,๐๐๐
๑๒,๘๐๐
๑,๖๗๐,๕๐๐
๓๔,๕๐๐
๒๕๓๙
๑๗,๓๐๐
๕,๔๐๐
๖๖๕,๘๐๐
๙,๗๐๐
๑,๖๐๓,๖๐๐
๕๒,๘๐๐
๒๕๔๒
๑๑,๗๐๐
-
๔๘๙,๕๐๐
๔,๔๐๐
๑,๓๓๐,๓๐๐
๑๙,๙๐๐
๒๕๔๔
๔,๖๐๐
๑,๒๐๐
อายุ ๑๕ - ๒๔ ปี ชาย ๑,๕๑๑,๐๐๐ : หญิง ๓๔,๐๐๐

*เริ่มตั้งแต่อายุ ๑๐ ปีขึ้นไป
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป