เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ส่วนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
หลักการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และอุปกรณ์หลัก
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
กากกัมมันตรังสีหรือกากนิวเคลียร์
ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม
ข้อดีและปัญหาอุปสรรคของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์