โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม

 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม
ถังบรรจุกากกัมมันตรังสีระดับสูง ซึ่งได้หลอมรวม กับแก้วบอโรซิลิเคต
ถังบรรจุกากกัมมันตรังสีระดับสูง ซึ่งได้หลอมรวม กับแก้วบอโรซิลิเคต

หอระบายความร้อน
หอระบายความร้อน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ยูเรเนียม การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การเดินเครื่องปฏิกรณ์ การจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วและกากกัมมันตรังสี แต่ละขั้นตอน จะต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวด และรัดกุม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

๑. ขั้นตอนการทำเหมือง

การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมมี ๒ แบบ คือ แบบเปิด และแบบปิด โดยจะมีฝุ่นละอองจากธาตุยูเรเนียม ธาตุทอเรียม และก๊าซเรดอน ฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเหมือง นอกจากนี้ยังมีตะกอนโลหะ และสารกัมมันตรังสีปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ดังนั้น จึงอาจทำให้อากาศ และพื้นที่บริเวณนั้น มีการปนเปื้อนรังสี และสารโลหะหนักได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามวิธีการที่ถูกต้อง

๒. ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

ทุกขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ตั้งแต่การแต่งแร่ จนถึงการสร้างประกอบมัดเชื้อเพลิง จะมีสารกัมมันตรังสีปะปนอยู่ทุกขั้นตอน แต่ปริมาณสารรังสีจะต้องไม่เกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

๓. ขั้นตอนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์ ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะเกิดความร้อน สารกัมมันตรังสี และผลิตผลจากการแตกตัวตลอดเวลา ซึ่งสารกัมมันตรังสี และความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ส่วนใหญ่ จะถูกควบคุมไว้ในอาคารคลุมปฏิกรณ์ และอาคารกังหันไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบปิดทั้งหมด ทั้งกากรังสีระดับต่ำ ปานกลาง และสูง กากแต่ละประเภทจะมีวิธีจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ อากาศ น้ำ พื้นดิน และสิ่งมีชีวิต (คน สัตว์ และพืช) น้อยที่สุด

๔. ขั้นตอนการจัดเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะกลายสภาพเป็นสารกัมมันตรังสีระดับสูง ซึ่งต้องควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดรัดกุม เพื่อป้องกันกัมมันตรังสีรั่วไหล และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการจัดการหลายขั้นตอน เช่น การเก็บไว้ในบ่อน้ำนิรภัย การใส่ในภาชนะป้องกันรังสี และฝังไว้ใต้ดิน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบัน มัดเชื้อเพลิงใช้แล้ว จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในบ่อน้ำขนาดใหญ่ ที่มีระบบระบายความร้อนตลอดเวลา แต่บางแห่งเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วไว้ในถังเก็บพิเศษ (Dry cask storage) ซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป