สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อพูดถึงคำว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายคนคงนึกถึงระเบิดปรมาณู หรือระเบิดนิวเคลียร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงทำให้คำว่า ปรมาณู หรือนิวเคลียร์ มีความหมายในทางร้ายแรง และน่ากลัวไปเสียหมด แต่ในความเป็นจริงแล้ว พลังงานนิวเคลียร์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางสันติได้มากมายมหาศาลเช่นกัน เช่น ทางด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือด้านงานวิจัยต่างๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีหลักการเหมือนกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทั่วๆ ไป แต่ต่างกันที่เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดความร้อน ที่นำมาใช้ผลิตไอน้ำเท่านั้น ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ ๔๐๐ กว่าโรง ประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา มีอยู่ ๑๐๐ กว่าโรง
ในทวีปเอเชียมีหลายประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ไต้หวัน จีน ปากีสถาน และอาร์เมเนีย ซึ่งมีอยู่รวมกันประมาณ ๘๐ โรง สำหรับประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสม
หัวข้อถัดไป