อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๔ อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย / อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยาน ประวัติศาสตร์พิมาย

๑. ที่ตั้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่ในเขตตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำ มูลผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้

๒. ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองพิมาย ได้พบหลักฐานการอยู่อาศัยของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุระหว่าง๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว รวมไปถึงหลักฐานของอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี ที่คงเคยมีอยู่ภายในบริเวณนี้

ต่อมา เมื่ออิทธิพลวัฒนธรรมเขมรได้ แพร่หลายเข้ามา จึงได้มีการรื้อทำลาย และสร้างศาสนสถานตามคติความเชื่อของตนเองขึ้นมาแทน

เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะเขมรคือ มีกำแพงเมือง และคูน้ำล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีประตูเมืองทั้ง๔ ด้าน จากจารึกที่พบอยู่บนซุ้ม ประตูระเบียงคดด้านทิศใต้ของปราสาทหินพิมายได้กล่าวถึงศักราช พ.ศ.๑๖๕๑-๑๖๕๕

ชาลาทางเข้าสู่ปราสาทประธาน อุทธยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๓. โบราณสถานสำคัญ

เมืองพิมายมีลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูน้ำล้อมรอบ กำแพงเมือง ทำจากคันดินอยู่ด้านในคูเมือง และมีประตูเมืองสร้างจากศิลาแลงทั้ง ๔ ด้าน โดยแนวประตูเมืองจะตรงกับโคปุระ (ซุ้มประตูทางเข้า) ของปราสาทหินพิมายทั้ง ๔ ด้าน

นอกเมืองพิมายด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า สระเพลง ส่วนด้านทิศตะวันตกมีสระโบสถ์ ด้านทิศใต้ พบร่องรอยของบาราย (สระน้ำ) ขนาดใหญ่อยู่ฟากทิศใต้ของลำน้ำเค็ม ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำมูล สำหรับด้านทิศเหนือริมลำน้ำเค็ม พบโบราณสถานท่านางสระผม สันนิษฐานว่า เป็นท่าเรือสมัยโบราณ สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่เมืองพิมายโดยทางเรือ


รูปท้าวพรหมทัต ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระรูปเหมือนของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แกะสลักจากหินทราย พบที่ปรางค์พรหมทัต
ภายในบริเวณปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ด้านทิศใต้นอกเมืองพิมายมีโบราณสถานกุฏิ ฤาษี ซึ่งเป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นอกจากนี้ ยังพบแนวคันดิน ที่เชื่อว่า เป็นแนวถนนโบราณ และสระช่องแมวซึ่งเป็นสระโบราณ ปรากฏอยู่ด้วย

ภายในเมืองพิมายมีสระน้ำโบราณ ๓ แห่ง คือ สระแก้ว สระพรุ่ง และสระขวัญ ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทหินพิมายมีโบราณสถานเรียกว่า ปรางค์พรหมทัต ลักษณะเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐ สร้างอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ อาจเป็นโบราณสถาน ที่สร้างในสมัยหลัง โดยรื้อเอาอิฐจากโบราณสถานแห่งอื่น มาสร้างเป็นเจดีย์บนเนินดินก็เป็นได้

โคปุระทางเข้าด้านทิศตะวันออก
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย


ปราสาทหินพิมายสร้างอยู่ในเมืองพิมายค่อนไปทางด้านทิศเหนือ เป็นพุทธสถานในลัทธิมหายาน (นิกายวัชรยาน) ตัวโบราณสถานหันหน้าไปทางทิศใต้ ผิดกับโบราณสถานแห่งอื่นซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบเขมร ที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

อุทยานประวัติศาสตร์พิมายถือได้ว่า เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลศิลปะเขมรที่สำคัญ และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านต่างๆ ไว้ให้ศึกษา ที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป