สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย / สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย

 สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย
สาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย

ผู้ที่เป็นโรคนี้ได้รับยีน (gene) ธาลัสซีเมียมาจากทั้งพ่อและแม่

ยีน คือ หน่วยพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิต มนุษย์มียีนอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๓๕,๐๐๐ ยีน ยีนจะอยู่เป็นคู่ร่วมกันกำหนดควบคุมลักษณะต่างๆ เช่น สีของผิวหนัง ผม ตา ความฉลาด ความสูง และหมู่เลือด ถ้ามีความผิดปกติของยีนอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย ในยีนมีสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA : deoxyribonucleic acid) ซึ่งมีเบส (base) เป็นส่วนประกอบ โดยเบสจะเรียงตัวกันไปเป็นชุด (๑ ชุด มีเบส ๓ ตัว) แต่ละชุดจะเป็นรหัสจำเพาะกำหนดการสร้างกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน ถ้าเบสขาดหรือเกิน หรือเปลี่ยนชนิด รหัสก็จะเปลี่ยนไปด้วย เรียกว่า ยีนกลายพันธุ์ (gene mutation) การทำงานของยีนก็จะต่างไปจากปกติ

ปลากราย

ยีนแต่ละยีนจะมีตำแหน่งเฉพาะบนโครโมโซม มนุษย์ทั้ง ๒ เพศ มีโครโมโซม (chromosome) ๒๓ คู่ เป็นออโตโซมัลโครโมโซม (autosomal chromosome) ซึ่งกำหนดลักษณะต่างๆ ๒๒ คู่ และโครโมโซมกำหนดเพศ (sex chromosome) ด้วย ๑ คู่ เพศหญิงมีโครโมโซมเพศเอกซ์เอกซ์ (XX) ส่วนเพศชายมีโครโมโซมเพศเอกซ์วาย (XY) ลูกได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อทางเชื้ออสุจิ ซึ่งมีออโตโซมัลโครโมโซม ๒๒ โครโมโซม และโครโมโซมเพศ X หรือ Y โครโมโซมใดโครโมโซมหนึ่ง และรับจากแม่ทางไข่ ซึ่งมีออโตโซมัลโครโมโซม ๒๒ โครโมโซม กับโครโมโซมเพศ X โครโมโซมใดโครโมโซมหนึ่ง โครโมโซมจากพ่อและแม่ จะมาเข้าตรงตามคู่กัน ยีนที่กำหนดลักษณะต่างๆ จึงเป็นคู่ โดยได้มาจากพ่อหนึ่งยีน อีกหนึ่งยีนได้จากแม่ ลูกที่ได้โครโมโซมเพศ XY จะเป็นชาย และโครโมโซมเพศ XX จะเป็นหญิง ยีนของโรคธาลัสซีเมียเป็นยีนกลายพันธุ์ พบอยู่ ที่ออโตโซมัลโครโมโซมคู่ที่ ๑๑ และคู่ที่ ๑๖
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป