เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน

 เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน

สำหรับเด็กเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน
 สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
 การดูแลสุขภาพตนเอง
 การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
 โรคที่พบบ่อยในการเจ็บป่วยที่บ้าน
 โรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
 การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข
 การดูแลสุขภาพที่บ้านโดยทีมสุขภาพ
 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากบ้านไปสถานบริการ