ประโยชน์ของข้าว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๑ ข้าว / ประโยชน์ของข้าว

 ประโยชน์ของข้าว
ประโยชน์ของข้าว

ข้าวซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั้น นอกจากจะใช้บริโภคเป็นอาหารหลักประจำวันของประชาชนแล้ว ยังใช้ทำเป็นของหวานชนิดต่างๆ ทำเป็นแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้าและทำเส้นก๋วยเตี๋ยวอีกด้วย โดยเฉพาะข้าวเหนียว ใช้ทำเป็นของหวานมากกว่าข้าวเจ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตแอลกอฮอล์ ก็ได้เอาข้าวเหนียวไปหุง แล้วผสมกับน้ำตาล และเชื้อยีสต์ เพื่อทำให้เกิดการหมัก (fermentation) โดยมีจุดประสงค์ให้ยีสต์เปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ผลิตวิสกี้ และอื่นๆ นี่คือประโยชน์ของข้าวที่ใช้ในประเทศไทย และส่งเป็นสินค้าขาออกไปขายต่างประเทศ สำหรับส่วนที่ส่งเป็นสินค้าขาออก ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ ปริมาณข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวที่ได้ส่งเป็นสินค้าออกไปขายต่างประเทศ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๖
ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ปริมาณสินค้าขาออกในแต่ละปี (ตัน)
๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖
ข้าวสารเจ้า
ข้าวสารเหนียว
ข้าวกล้อง
ข้าวนึ่ง
ปลายข้าวนึ่ง
ข้าวอื่น ๆ
ข้าวเปลือก
แป้งข้าวเจ้า
แป้งข้าวเหนียว
เส้นหมี่หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว
๒,๑๕๐,๕๓๔
๑๑๘,๖๐๑
๕๑,๕๗๐
๔๖๗,๕๖๙
๘,๒๐๐
๓๙๓

๓๑,๖๐๓
๑๓,๐๙๙
๖,๓๖๑
๒,๓๔๗,๗๖๖
๑๓๙,๗๘๑
๒๘,๙๒๓
๒๗๔,๗๐๐
๓๕๐
๓๑๙
๗,๘๘๕
๒๔,๑๖๘
๑๕,๗๖๔
๕,๖๖๓
๒,๒๔๕,๘๔๔
๓๕๖,๔๐๓
๑๖,๐๐๗
๓๙๐,๗๐๐
๙,๖๔๔
๔๘๕
๑๒,๗๐๐
๒๓,๗๘๗
๒๔,๐๔๒
๘,๑๒๒
๓,๐๕๘,๘๕๔
๑๗๙,๔๕๖
๓๓,๑๔๑
๕๐๘,๒๔๙
๓๔๕
๒๐๐
๓,๘๙๘
๓๗,๖๒๙
๑๗,๖๑๔
๑๒,๗๖๗
๒,๖๒๒,๓๔๒
๗๘,๕๕๒
๔๙,๓๕๐
๗๘๑,๕๙๗
๒,๒๐๕
๑๖๒
-
๓๕,๓๓๗
๑๖,๙๑๘
๑๑,๘๑๕
รวมข้าวส่งออก ๒,๗๙,๘๖๙ ๒,๗๙๙,๗๒๔ ๓,๐๓๑,๗๘๓ ๓,๗๘๔,๑๔๓ ๓,๕๓๔,๒๐๘
รวบรวมมาจากเอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ ๒๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๗ ศูนย์สถิติการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป