วัชพืชในนาข้าว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๑ ข้าว / วัชพืชในนาข้าว

 วัชพืชในนาข้าว
วัชพืชในนาข้าว

หมายถึง พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้ มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย นาบางแห่งมีวัชพืชมาก นาบางแห่งมีวัชพืชน้อย และนาแต่ละแห่งก็มีวัชพืชชนิดต่างกันด้วย เพราะการเกิดของวัชพืชในนาข้าวนั้นแตกต่างกันไปตามท้องที่ และวิธีการทำนาปลูกข้าว ปกตินาหว่านมีวัชพืชมากกว่านาดำ เพราะนาดำมีการเตรียมดินดีกว่า และมีการเก็บวัชพืชออกไปจากแปลงนาก่อนการปักดำด้วย

วัชพืชในนาข้าว
วัชพืชที่เกิดมีขึ้นในนาข้าวในบ้านเราแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑. วัชพืชในนาที่เป็นที่ดอน

วัชพืชที่พบมาก ได้แก่ หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู หญ้าชันอากาศ

๒. วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มปานกลาง


วัชพืชที่พบ มาก ได้แก่ ขาเขียด แห้วทรงกระเทียม หญ้าหนวด ปลาดุก แห้วทรงกระเทียมโป่ง กกสามเหลี่ยม แพงพวย เทียนนา

๓.วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มมาก

วัชพืชที่พบมาก ได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด สันตะวาใบข้าว สาหร่ายหาง กระรอก สันตะวาใบพาย ผักตบชวา สาหร่ายข้าว เหนียว สาหร่ายไฟ กกขนาก หญ้าตะกรับ แหนแดง
ผักแว่น
ผักแว่น
อย่างไรก็ตาม การเตรียมดินดี โดยการเก็บวัชพืช ออกไปจากแปลงนา ก่อนที่จะทำการปลูก เป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถลดจำนวนวัชพืช ที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้มาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป