กรรมสิทธิ์ในป่าไม้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้ / กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

 กรรมสิทธิ์ในป่าไม้
กรรมสิทธิ์ในป่าไม้

กรรมสิทธ์ในพื้นที่ป่าไม้ นับว่าเป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ เท่าที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้สำรวจไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (ดูตารางที่ ๖) ปรากฏว่า ในจำนวนพื้นที่ป่า ๓,๑๐๐ ล้านเฮกตาร์ หรือประมาณร้อยละ ๗๕ ของพื้นที่ป่าของโลกที่ประเทศต่างๆ รายงานมา เป็นป่าของรัฐหรือป่าสาธารณะ (Public Forests) เสียร้อยละ ๗๗ และเป็นป่าของเอกชน (Private Forests) เพียงร้อยละ ๒๓ ในทวีปยุโรปโดยส่วนรวม มีป่าสาธารณะอยู่ร้อยละ ๔๗ แต่ ผลเฉลี่ยทางยุโรปตะวันออกกลับเป็นป่าสาธารณะถึงร้อยละ ๙๔ ส่วนยุโรปตะวันตกเป็นป่าสาธารณะเพียงร้อยละ ๓๔ เท่านั้น ยิ่งในทวีปเอเชียด้วยแล้ว ป่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนมีน้อยมาก หากนับรวมเอาป่าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาด้วย ในสหรัฐอเมริกาแม้จะมีป่าที่ปลูกขึ้นโดยโรงงานอุตสาหกรรม หรือชาวไร่ชาวนามาก แต่ป่าไม้ก็ยังเป็นป่าสาธารณะ ถึงร้อยละ ๗๓ ส่วนในสหภาพโซเวียตรุสเซีย ซึ่งปกครองด้วยลัทธิสังคมนิยม เช่นเดียวกับผืนแผ่นดินใหญ่ จีน มีป่าสาธารณะถึงร้อยละ ๑๐๐ ทีเดียว ในทวีป แอฟริกาก็นับว่ามีป่าสาธารณะมากถึงร้อยละ ๗๙ ส่วนในประเทศไทย ป่าไม้เป็นของรัฐแทบทั้งหมด เว้นแต่ป่าตามหัวไร่ปลายนาและป่าไม้โกงกางที่ประชาชนปลูกขึ้น ซึ่งนับวันแต่จะเพิ่มขึ้น เช่น ป่ายางพารา ป่าสน ประดิพัทธ์ ป่ากระถินยักษ์ ป่ายูคาลิปตัส ฯลฯ

ตารางที่ ๖ แสดงกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ป่าไม้ของโลก สำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖

ภาคพื้น

ป่าสาธารณะ ป่าเอกชน รวมป่าทั้งสองประเภท
เนื้อที่ล้านเฮกตาร์ ร้อยละ เนื้อที่ล้านเฮกตาร์ ร้อยละ เนื้อที่ล้านเฮกตาร์ ร้อยละ
   อเมริกาเหนือ
   อเมริกากลาง
  อเมริกาใต้
  แอฟริกา
  ยุโรป
  สหภาพโซเวียตรุสเซีย
  เอเชีย
  พื้นที่ย่านแปซิฟิก
๔๗๖
๒๑
๓๔๑
๒๕๐
๖๗
๙๑๐
๒๘๓
๒๑
๗๓
๔๕
๕๖
๗๙
๔๗
๑๐๐
๙๒
๒๖
๑๗๓
๒๖
๒๖๙
๖๘
๗๗
-
๒๕
๖๒
๒๗
๕๕
๔๔
๒๑
๕๓
-

๗๔
๖๔๙
๔๗
๖๑๐
๓๑๘
๑๔๔
๙๑๐
๓๐๘
๘๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
  รวมทั้งโลก ๒,๓๖๙ ๗๗ ๗๐๐ ๒๓ ๓,๐๖๙ ๑๐๐

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป