พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้ / พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ตามรายงานสถิติการป่าไม้ 2525 ของฝ่ายผลิตผลป่าไม้และแผนงาน กรมป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อนำมาเทียบกับพื้นที่ของประเทศไทยเป็นภาคๆ ไป ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๔, ๒๕๑๖, ๒๕๑๙, ๒๕๒๑ และ ๒๕๒๕ จะเห็นได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ มีพื้นที่ป่าไม้ถึง ๒๗๓,๖๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือเพียงร้อยละ ๓๐.๕๒ ของพื้นที่ประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นภาคๆ ไปแล้ว จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือมีป่าไม้ถึงร้อยละ ๕๑.๗๓ ภาคที่มีป่าไม้น้อยที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียง ๒๕,๘๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือเพียงร้อยละ ๑๕.๓๓ เท่านั้น เพราะภาคนี้ได้มีการบุกรุกป่าไม้ เพื่อทำไร่มัน สำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ กันมาก ทั้งเป็นภาคที่มีดินเป็นดินทราย และแห้งแล้ง จึงจำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องรีบแก้ไข เพราะประชากรมีมากถึง ๑ ใน ๓ ของประชากรทั้งประเทศอีกด้วย

ตารางที่ ๗ พื้นที่ป่าไม้ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ


ภาค

เนื้อที่ประเทศ
(ตาราง
กิโลเมตร)

พ.ศ.
๒๕๐๔

%

พ.ศ.
๒๕๑๕

%

พ.ศ.
๒๕๑๙

%

พ.ศ.
๒๕๒๑

%

พ.ศ.
๒๕๒๕

%

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
กลาง
ใต้
๑๖๙,๖๔๔
๑๖๘,๘๕๔

๑๐๓,๙๐๑
๗๐,๗๑๕
๑๒๐,๓๘๘
๗๑,๑๙๙

๕๖,๐๐๖
๒๖,๘๒
๗๐.๙๖
๔๒.๑๗

๕๓.๙๐
๓๖.๘๒
๑๑๓,๕๙๕
๕๐,๖๗๑

๓๙,๐๐๖
๑๘,๔๓๕
๖๖.๙๖
๓๐.๐๑

๓๗.๕๔
๒๖.๐๗
๑๐๒,๓๒๗
๔๑,๔๙๔

๓๔,๔๕๗
๒๐,๑๓๙
๖๐.๓๒
๒๔.๕๗

๓๓.๑๖
๒๘.๔๘
๙๔,๙๓๗
๓๑,๒๒๑

๓๑,๔๖๓
๑๗,๖๐๓
๕๕.๙๖
๑๘.๔๙

๓๐.๒๘
๒๔.๘๙
๘๗,๗๕๖
๒๕,๘๘๖

๒๖,๕๑๖
๑๖,๔๔๒
๕๑.๗๓
๑๕.๓๓

๒๕.๕๒
๒๓.๒๕
รวม ๕๑๓,๑๑๕ ๒๗๓,๖๒๘ ๕๓.๓๓ ๒๒๑,๗๐๗ ๔๓.๒๑ ๑๙๘,๔๑๗ ๓๘.๖๗ ๑๗๕,๒๒๔ ๓๔.๑๕ ๑๕๖,๖๐๐ ๓๐.๕๒


นอกจากพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติแล้ว กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และผู้รับอนุญาตสัมปทานทำไม้ระยะยาว ได้ปลูกสร้างสวนป่า ตามสถิติในปี ๒๕๒๖ มีเนื้อที่สวนป่าไม้สัก ไม้กระยาเลย อยู่ถึง ๒,๗๗๕,๑๔๑ ไร่ แต่วงการต่างๆ และประชาชนยังเข้าใจว่ากรมป่าไม้มิได้ดำเนินการปลูกป่าอย่างจริงจัง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป