ไม้ที่ทำออก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้ / ไม้ที่ทำออก

 ไม้ที่ทำออก
ไม้ที่ทำออก

ในปี ๒๕๒๖ มีไม้ชนิดต่างๆ ที่ทำออกจากป่าประเทศไทยจำนวน ๑,๘๑๙,๗๑๕ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า ๕,๔๐๒ ล้านบาท (ดูตารางที่ ๘) ไม้ที่ทำออกนี้ ใช้ภายในประเทศ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ต่างๆ ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีมูลค่าถึง ๒,๑๗๑ ล้านบาท (ดูตารางที่ ๙) และยังมีไม้ที่เอกชนปลูกเอง เช่น ไม้สน และไม้ยางพาราที่ส่งไปต่างประเทศ ในปี ๒๕๒๖ อีกประมาณ ๓.๕ ล้านบาท เมื่อรวมกันเป็นมูลค่าของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งออก มีมูลค่า ๒,๑๗๕ ล้านบาท อย่างไรก็ดี มีการนำไม้ และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทยด้วย เช่น ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นไม้ ๖๑๔,๒๙๙ ลูกบาศก์เมตร มูลค่า ๒,๒๓๐ ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ไม้ประมาณ ๑๑๓ ล้านบาท (ดูตารางที่ ๑๐,๑๑) รวมกันแล้วเป็นไม้ สั่งเข้า ๒,๓๔๓ ล้านบาท หรือสูงกว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์ ไม้ที่ส่งออกประมาณ ๒๖๙ ล้านบาท และมีแนวโน้มที่ จะมีการสั่งเข้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงเห็นว่า ป่าไม้นั้น นอกจากอำนวยประโยชน์ทางอ้อมแล้ว ยังทำให้เกิดผล ประโยชน์แก่รายได้อีกเป็นพันๆ ล้านบาท/ปี แต่ กระนั้นก็ดี ประเทศไทยก็สูญเสียดุลการค้าในเรื่องการค้าไม้ไปไม่น้อย ถ้าหากมีการทำไม้จากสวนป่า เพื่อส่งออกมากขึ้น ก็คงจะช่วยบรรเทาการสูญเสียดุลการค้าได้บ้าง

ตารางที่ ๘ ปริมาตรราคาและมูลค่าของไม้ที่ทำออกจากป่า

ตารางที่ ๙ ปริมาณผลิตภัณฑ์ไม้ส่งออก

ตารางที่ ๑๐ ไม้นำเข้าจำแนกรายประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

ตารางที่ ๑๑ ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป