ประโยชน์ของไม้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้ / ประโยชน์ของไม้

 ประโยชน์ของไม้
ประโยชน์ของไม้

ในแง่ของการใช้ประโยชน์ ไม้ให้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ มักจะต้องผ่านกรรมวิธีในการแปรรูปก่อน ดังนั้น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ได้มากมาย ก่อเกิดประโยชน์ในการใช้เป็นอเนกประการ

ซุง หรือไม้ท่อนที่มีขนาดใหญ่ อาจนำไปแปรรูปโดยการเฉลี่ย ให้เป็นไม้แผ่นมีขนาดต่างๆ ตามความประสงค์ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน เครื่องเรือน และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรืออาจปอก หรือผ่านให้เป็นไม้แผ่นบางๆ เพื่อนำไปทำเป็นไม้อัด ไม้ประสาน ประตูพื้นเรียบ หรืองานอื่นๆ ได้ ไม้ขนาดเล็ก รวมทั้งกิ่งก้าน และตอราก หรือเศษไม้ที่ได้จากการแปรรูปด้วยวิธีดังกล่าว อาจนำมาสับ ไส หรือบด ย่อยลงจนเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไปอีก เพื่อทำเป็นแผ่นไม้ประกอบประเภทต่างๆ รวมทั้งทำกระดาษ หรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีชนิดอื่นๆ มิฉะนั้น ก็อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยทำเป็นฟืน หรือเผาให้เป็นถ่านเสียก่อนได้

ขี้เลื่อยนั้น แต่ก่อนมาเชื่อกันว่า นอกจากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว ก็แทบหาประโยชน์อะไรมิได้ บัดนี้ปรากฏว่า ได้มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษกันมากในประเทศในยุโรป อนึ่ง ในแง่ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิง อาจปรับปรุงให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยการ อัดให้เป็นแท่ง หรือเผาเป็นถ่านก่อน แล้วจึงอัดให้เป็นแท่งก็ได้

น้ำฝนที่ขังอยู่ตามลำห้วย
ประโยชน์ของไม้

อุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ ที่มีแนวโน้มว่า จะมีความสำคัญมากในอนาคตอย่างหนึ่ง ได้แก่ การทำ กระดาษเพราะปริมาณกระดาษที่ใช้นั้น นับวันแต่จะ มีประมาณสูงขึ้นตามความเจริญของประเทศชาติ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ไทยใช้กระดาษต่อคนต่อปีเพียง ๓.๓ กิโลกรัม ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้ถึง ๒๔๔ กิโลกรัม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หรือประมาณ ๑๐ ปี ก่อน หน้านั้นไทยใช้ ๐.๙ กิโลกรัม สหรัฐอเมริกาและ ประเทศอื่นๆ ซึ่งมีชื่อว่า มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดีแล้ว ใช้กระดาษในปริมาณต่อคนต่อปีดังนี้

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
ญี่ปุ่น
๑๙๖ กิโลกรัม
๑๒๗ กิโลกรัม
๙๕ กิโลกรัม
๘๒ กิโลกรัม
๒๗ กิโลกรัม


เชื่อว่าความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมประเภทนี้ จะช่วยให้เราได้ใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่ใช้ทิ้งใช้ขว้างเหมือนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากนั้น ถ้าเราสามารถนำไม้ขนาดเล็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ เราก็สามารถปลูกไม้ป่าสลับกับพืชผลกสิกรรมได้ ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เราได้ประโยชน์หลายสถานผสมผสานกันไป
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป