การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๗ การทำไม้ / การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น

 การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น
การชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น

นอกเหนือไปจากการชักลากไม้ด้วยกำลังสัตว์ และการชักลากไม้ด้วยรถแทรกเตอร์แล้ว ยังมีการชักลากไม้ด้วยวิธีอื่น ซึ่งนิยมใช้กันในต่างประเทศ คือ การชักลากไม้โดยสายลวด (high lead system) อุปกรณ์สำคัญของการชักลากไม้วิธีนี้ คือ เครื่องกว้านซึ่งหมุนด้วยกำลังเครื่องยนต์ สายลวดเกลียว (cable) และเสา หรือต้นไม้สำหรับผูกลวดกว้าน (spar tree) เมื่อทราบสถานที่ที่จะทำไม้ออกแล้ว ผู้ทำไม้จะต้องกำหนดจุดที่จะรวมไม้ที่ชักลากออกมา โดยมากมักจะอยู่ริมถนน ซึ่งสามารถจะขนส่งไม้ที่ชักลากออกมาแล้วไปยังที่อื่นต่อไปได้ ณ จุดที่รวมไม้ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ทำไม้จะนำเครื่องกว้านมาตั้งไว้ โดยเลือกหาต้นไม้ใหญ่และสูงเป็นเสา สำหรับผูกลวดกว้าน เสาแรกใกล้ๆ กับเครื่องกว้าน ต่อจากนั้นก็หาต้นไม้อีกต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่ปลายทางของการชักลากไม้ไว้เป็นเสา สำหรับผูกลวดกว้านต้นที่สอง ผูกลวดกว้าน ระหว่างเสาต้นแรกกับต้นที่สอง ให้เชื่อมติดต่อกัน แล้วติดรอกให้วิ่งบนลวดกว้านที่เชื่อมระหว่างต้นไม้ ๒ ต้นนั้น ที่รอกมีสายลวดเกลียวผูกเชื่อมติดกับเครื่องกว้าน เมื่อจะชักลากไม้ซุงต้นใด ก็เอาปลายลวดของรอกผูกติดกับซุงแล้วเดินเครื่องกว้านให้ไม้ซุงแขวนตามเส้น ลวด ที่ขึงระหว่างเสา ๒ ต้นมายังเครื่องกว้าน ทำซ้ำๆ เช่นนี้จนกว่าจะหมดไม้ซุงที่ต้องการจะชักลาก การชักลากไม้แบบนี้ มักจะทำกันในป่า ที่เป็นภูเขาสูงชัน และเป็นการทำไม้โดยวิธีตัดหมด (clear felling system) คือ ตัดออกหมดทุกต้นในบริเวณที่กำหนดไว้ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเครื่องกว้านและการติดตั้งเสาสำหรับผูกลวดกว้าน ตลอดจนการผูกลวดกว้านระหว่างเสา ๒ ต้น ทำได้ยาก และต้องลงทุนสูง จึงไม่สามารถย้ายเครื่องกว้านบ่อยๆ ได้ วิธีนี้จึงไม่เหมาะสำหรับการทำไม้ในประเทศไทย ที่ใช้ระบบการทำไม้แบบเลือกตัด (delection system) ซึ่งมีไม้ที่อนุญาตได้ตัดได้แต่ละต้นห่างกันมาก
การชักลากไม้ด้วยสายลวด
การชักลากไม้ด้วยสายลวด
ยังมีการชักลากไม้ โดยใช้เครื่องกว้านอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เครื่องกว้านขนาดใหญ่ เดินด้วยเครื่องยนต์ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ผูกเครื่องกว้านติดไว้กับต้นไม้ หรือปักหลักยึดไว้ แล้วปล่อยปลายสายลวดกว้าน ซึ่งยาวประมาณ ๕๐-๑๐๐ เมตร ไปผูกซุงที่จะชักลาก ต่อจากนั้น จึงเดินเครื่องกว้าน ดึงซุงเข้ามาหาจุดที่เครื่องกว้านตั้งอยู่ วิธีนี้เหมาะสำหรับการทำไม้ในที่ราบ ซึ่งต้องการตัดต้นไม้ เพื่อเปิดที่ดินทำประโยชน์อย่างอื่น และไม่เหมาะสำหรับการทำไม้บนภูเขา หรือทำไม้ตามระบบเลือกตัด เพราะการลากไม้วิธีนี้จะทำลายลูกไม้เล็กๆ และทำลายหน้าดินให้เสียหาย นอกจากนั้น การย้ายเครื่องกว้านไปติดตั้งที่อื่น จะทำโดยวิธีการลวดกว้านผูกกับต้นไม้ตรงจุดที่ต้องการจะตั้งเครื่องกว้าน แล้วเดินเครื่องยนต์ให้ตัวกว้านเคลื่อนตัวเข้าไปหา เนื่องจากเครื่องกว้านนี้มีน้ำหนักมาก ฉะนั้น การเคลื่อนตัวของมันจึงทำลายหน้าดินและต้นไม้ที่กีดขวางจนหมดสิ้น ซึ่งทำความเสียหายให้แก่ป่าไม้มาก วิธีนี้จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในประเทศไทยเช่นกัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป