ผลผลิตจากวัวควาย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๙ วัวควาย / ผลผลิตจากวัวควาย

 ผลผลิตจากวัวควาย
ผลผลิตจากวัวควาย

นอกจากเราจะได้ใช้แรงงานจากวัวควาย และได้มูลเป็นปุ๋ยในการทำไร่ทำนาแล้ว ผลิตผลจากวัวควายอันได้แก่ เนื้อและนม ก็เป็นอาหารที่จำเป็น และมีประโยชน์สูงสุดอย่างหนึ่งต่อมนุษย์ เนื้อวัวควายเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ และยังเป็นแหล่งพลังงาน ไขมัน และแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย ตารางที่ ๑๒ แสดงให้เห็นส่วนประกอบที่สำคัญบางอย่างของเนื้อและนมวัว

ตารางที่ ๑๒ ส่วนประกอบบางอย่างของเนื้อและนมวัว
ผลิตผล น้ำ
%
พลังงาน
อาหาร
โปรตีน
%
ไขมัน
%
คาร์โบไฮเดรต
%
เถ้า
%
เนื้อโค
  เนื้อขาอ่อน 
  เนื้อส่วนหลัง
  เนื้อจากบั้นท้าย
  เนื้อแฮม
  เบอร์เกอร์
นม
  นมสด
  หางนม
  ไอศกรีม

๖๖.๖
๕๐.๒
๕๙.๔
๖๐.๒๘๗.๒
๙๐.๕
๖๓.๒

๑๙๗
๓๗๐
๒๗๑
๒๖๘   ๖๖
   ๓๖
๑๙๓

๒๐.๒
๑๕.๓
๑๔.๓
๑๗.๙๓.๕
๓.๖
๔.๕

๑๒.๓
๓๓.๘
๒๑.๔
๒๑.๒๓.๗
๐.๑
๑๐.๖

๐.๐
๐.๐
๐.๐
๐.๐๔.๙
๕.๑
๒๐.๘

๐.๙
๐.๗
๐.๘
๐.๗๐.๗
๐.๗
๐.๙
แคลอรีต่ออาหาร ๑๐๐ กรัม จากเนื้อแข้ง ขา และส่วนอื่น ไม่มีไขมัน

นมเป็นผลิตผลสัตว์ชนิดเดียวที่มีน้ำตาลแล็กโทสเชื่อกันว่า น้ำตาลแล็กโทสในนมอาจเป็นอาหารบำรุงสมอง เพราะกาแล็กโทสซึ่งเป็นส่วนประกอบของแล็กโทสนั้น พบว่า เป็นองค์ประกอบของระบบประสาทกลาง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมวัว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมวัว
คนไทยบริโภคผลิตผลจากสัตว์ปีละมากๆ ประเทศไทยสั่งผลิตภัณฑ์นมเข้าประเทศปีละ ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์นมผง และนมเลี้ยงทารก นมที่ผลิตได้ในประเทศมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการนมทั้งประเทศ การบริโภคเนื้อวัวควายทั้งประเทศ เมื่อคิดต่อคนอยู่ในระดับต่ำมาก คือ คนละประมาณ ๑-๒ กิโลกรัม/ปี ในขณะที่ประชาชนของบางประเทศบริโภคเนื้อวัวปีละ ๕๐-๘๐ กิโลกรัม / คน เช่น ประเทศอุรุกวัย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการบริโภคเนื้ออยู่ในขั้นต่ำอย่างปัจจุบัน ประเทศไทยก็ยังต้องฆ่าวัวควาย อย่างน้อยปีละ ๕-๘ แสนตัว และเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจาก จำนวนประชากรทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป