ความต้องการวัวควายในอนาคต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 3
เล่มที่ ๓
เรื่องที่ ๑ ข้าว
เรื่องที่ ๒ ข้าวโพด
เรื่องที่ ๓ ฝ้าย
เรื่องที่ ๔ ยางพารา
เรื่องที่ ๕ ทรัพยากรป่าไม้
เรื่องที่ ๖ ผลิตผลป่าไม้
เรื่องที่ ๗ การทำไม้
เรื่องที่ ๘ วัชพืช
เรื่องที่ ๙ วัวควาย
เรื่องที่ ๑๐ ช้าง
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓ / เรื่องที่ ๙ วัวควาย / ความต้องการวัวควายในอนาคต

 ความต้องการวัวควายในอนาคต
ความต้องการวัวควายในอนาคต

ตารางที่ ๑๓ แสดงตัวเลขละเอียดถึงความต้องการ วัวควายในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๙ สำหรับใช้งาน และใช้เนื้อบริโภคในประเทศ และส่งเป็นสินค้าออก ความต้องการเนื้อวัวคุณภาพดี ราคาแพง สำหรับภัตตาคาร และโรงแรมชั้นสูง ก็จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ยิ่งกว่านั้นการเลี้ยงวัวควายเป็นสัตว์กีฬา เช่น วัวชน ควายชน วัววิ่งลาน ก็ยังเป็นความต้องการอีกทางหนึ่ง ถึงแม้จะอยู่ในระดับต่ำ แต่เป็นความต้องการของสังคมชนบท ซึ่งจะสิ้นสุดไปได้ยาก
พ.ศ. ๒๕๑๔ พ.ศ. ๒๕๑๙
ชนิดของความ
ต้องการ
วัว
(พัน)
ควาย
(พัน)
รวม วัว
(พัน)
ควาย
(พัน)
รวม
ใช้แรงงาน
บริโภคในประเทศ
ส่งนอก
๒,๖๑๙
    ๓๗๒
-
๓,๕๒๓
   ๔๕๘
-
๖,๑๔๒
    ๘๕๐
๓๓
๓,๐๗๒
    ๕๕๖
-
๔,๑๓๓
   ๖๔๙
-
๗.๒๐๕
๑,๒๐๕
      ๕๐
รวม ๓,๐๑๑ ๓,๙๘๑ ๗,๐๒๕ ๓,๖๒๘ ๔,๗๘๒ ๘,๔๖๐
กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การส่งวัวควายไปจำหน่ายต่างประเทศอยู่ในปริมาณน้อย เพราะความต้องการวัวควายในประเทศมีปริมาณสูง จนในบางครั้งเนื้อวัวควายในประเทศมีราคาแพงมาก ประเทศรับซื้อเนื้อวัวควายจากประเทศไทย ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตลาดเนื้อวัวควายสำหรับส่งออกรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเซียได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซื้อเนื้อวัวควายในราคาแพง และปริมาณมาก แต่ยังไม่รับซื้อวัวควายจากประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยยังมีโรคปากและเท้าเปื่อยอยู่ หากเราสามารถกำจัดโรคนี้ได้ การส่งวัวควายไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นก็จะกระทำได้มากขึ้น

เมื่อคำนึงถึงความต้องการวัวควายในอนาคต ลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจน วิธีการประกอบกสิกรรมของไทย ชี้ให้เห็นแนวโน้มในอนาคตว่า การเลี้ยงวัวควายจะเป็นอาชีพหลักที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของกสิกรไทย และในที่สุดการเลี้ยงวัวควายจะกลายเป็นธุรกิจที่สำคัญมากขึ้นทุกที หากราคาเนื้อวัวควายอยู่ในระดับสูงพอสควร ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เมื่อการเลี้ยงวัวควายเป็นอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ย่อมก่อให้เกิดธุรกิจรูปอื่นๆ ที่ประกอบกับการเลี้ยงสัตว์ขึ้นอีกด้วย เช่น การค้าและการตลาดเนื้อสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตภัณฑ์สัตว์และผลพลอยได้ โรงงานนมและผลิตภัณฑ์นม การเลี้ยงวัวควายช่วยให้การใช้แรงงานกระจายไปตลอดทั้งปี กสิกรมีงานทำเต็มเวลา ไม่มีเวลาว่างอยู่เฉย ก่อให้เกิดเสถียรภาพ และความสงบแก่สังคมอีกทางหนึ่ง
หัวข้อก่อนหน้า