เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย

 เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมาย ที่มาของรูปแบบ คติการสร้าง และความสำคัญของปราสาทขอม
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างปราสาทกับศาสนา
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
แผนผัง รูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘
การสืบทอดของปราสาทขอมในศิลปะไทย