ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย / ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย

 ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย
ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย

ในการศึกษาศิลปะขอมในประเทศไทย ได้ใช้การเรียกชื่อศิลปะอย่างเดียวกับศิลปะขอมในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก ซึ่งในการกำหนดอายุของปราสาทขอมนั้นได้แบ่งออกเป็น ๒ สมัยใหญ่ๆ ได้แก่ สมัยก่อนเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๔) และสมัยเมืองพระนคร (พุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๘) และแบ่งออกเป็นสมัยย่อยเรียกเป็นชื่อศิลปะแบบต่างๆ รวม ๑๔ แบบ ดังนี้

ก. สมัยก่อนเมืองพระนคร

            ๑. ศิลปะแบบพนมดา ราว พ.ศ. ๑๑๐๐ - ๑๑๕๐
            ๒. ศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก ราว พ.ศ. ๑๑๕๐ - ๑๒๐๐
            ๓. ศิลปะแบบไพรกเมง ราว พ.ศ. ๑๑๘๐ - ๑๒๕๐
            ๔. ศิลปะแบบกำพงพระ ราว พ.ศ. ๑๒๕๐ - ๑๓๕๐

ข. สมัยเมืองพระนคร

            ๕. ศิลปะแบบกุเลน ราว  พ.ศ. ๑๓๗๐ - ๑๔๒๐
            ๖. ศิลปะแบบพระโค ราว  พ.ศ. ๑๔๒๐ - ๑๔๔๐
            ๗. ศิลปะแบบบาแค็ง ราว  พ.ศ. ๑๔๔๐ - ๑๔๗๐
            ๘. ศิลปะแบบเกาะแกร์ ราว  พ.ศ. ๑๔๖๕ - ๑๔๙๐
            ๙. ศิลปะแบบแปรรูป ราว  พ.ศ. ๑๔๙๐ - ๑๕๑๐
            ๑๐. ศิลปะแบบบันทายสรี ราว พ.ศ. ๑๕๑๐ - ๑๕๕๐
            ๑๑. ศิลปะแบบคลัง (หรือเกลียง) ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ - ๑๕๖๐
            ๑๒. ศิลปะแบบบาปวน ราว  พ.ศ. ๑๕๖๐ - ๑๖๓๐
            ๑๓. ศิลปะแบบนครวัด ราว  พ.ศ. ๑๖๕๐ - ๑๗๒๐
            ๑๔. ศิลปะแบบบายน ราว  พ.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๗๘๐
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป