สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในประเทศไทยมีโบราณสถานหลายแห่งที่เรียกว่า ปราสาท หรือปราสาทหิน เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ปราสาทเหล่านี้สร้างขึ้นเมื่อราว ๘๐๐ ถึง ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว เมื่อชนชาติขอมเข้ามามีอำนาจปกครองดินแดนบางส่วนของไทย ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ชนชาติขอมนั้นเป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรในปัจจุบัน ที่ประเทศกัมพูชา

กษัตริย์ขอมนิยมสร้างปราสาทเป็นสถานที่เคารพบูชาทางศาสนา ในตอนแรกกษัตริย์ขอมทรงนับถือศาสนาฮินดู จึงสร้างปราสาทไว้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปที่สำคัญในศาสนาฮินดู คือ พระอิศวรหรือพระศิวะ และพระนารายณ์ ต่อมาเมื่อทรงเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ก็ได้สร้างปราสาทไว้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปพระโพธิสัตว์

คนไทยนำรูปแบบของปราสาทขอมมาดัดแปลงสร้างเป็นพระปรางค์ไว้ตามวัดที่สำคัญต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า แต่พระปรางค์ของไทยมีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากปราสาทขอม คือ มีฐานซ้อนกันหลายชั้นสูงขึ้น (ปรางค์ขนาดใหญ่สามารถเข้าไปภายในได้) และส่วนยอดของพระปรางค์สูงชะลูดเรียวยาว มีรูปร่างลักษณะคล้ายฝักข้าวโพด

หัวข้อถัดไป