สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๐
เล่มที่ ๓๐
เรื่องที่ ๑ ศิลปะการเห่เรือ
เรื่องที่ ๒ หอพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ ปราสาทขอมในประเทศไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง
เรื่องที่ ๕ ไม้ดอกไม้ประดับ
เรื่องที่ ๖ กล้วย
เรื่องที่ ๗ ปลากัด
เรื่องที่ ๘ คลื่นสินามิ
เรื่องที่ ๙ วัสดุการแพทย์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๐ / เรื่องที่ ๔ กฎหมายตราสามดวง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ จะรู้สึกอย่างไร

ถ้ามีคนมารังแกเรา

ถ้ามีคนมาขโมยจักรยานของเราไป

ถ้ามีคนยืมเงินของพ่อแม่เราไป แล้วไม่ยอมใช้คืน

ถ้ามีคนขับรถมาชนน้องเรา แล้วขับรถหนีไป

ถ้ามีคนใช้มีดฟันสุนัขที่เรารักจนตาย

ถ้ามีคนมาหาว่า เราทำผิด โดยที่เราไม่ได้ทำ

ฯลฯ

เด็กๆ คงจะรู้สึกว่า มันไม่ยุติธรรมเลย ที่เขาเหล่านั้นทำกับเราและครอบครัวของเราอย่างนั้น

ด้วยเหตุนี้บ้านเมืองจึงต้องมีกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง และช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน และให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน

กฎหมายเป็นกฎหรือระเบียบที่ประเทศหรือรัฐบัญญัติ กำหนดขึ้น สำหรับใช้บังคับให้พลเมืองของประเทศปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน สิ่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายย่อมเป็นสิ่งที่ได้รับการพิจารณาไตร่ตรอง และกลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีว่า เป็นสิ่งที่เหมาะสม และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ถ้ามีคนพูดถึงกฎหมายตราสามดวง เด็กๆ คงสงสัยว่า เป็นกฎหมายอะไร ทำไมจึงต้องมีตราสามดวง และตราสามดวงนั้นคือ ตราอะไร


กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายของไทยโบราณที่มีขึ้นใน รัชกาลที่ ๑ มีตราประทับ ๓ ดวง คือ ตราพระราชสีห์ ตราพระคชสีห์ และตราบัวแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกตามลำดับ การมีตรา ๓ ดวงประทับ จึงหมายความว่า เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยในขณะนั้น

ปัจจุบันเรามีกฎหมายต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น และเลิกใช้กฎหมายตราสามดวงแล้ว แต่กฎหมายตราสามดวงยังคงมีประโยชน์ ทำให้เราทราบถึงสภาพของสังคมไทยโบราณในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

หัวข้อถัดไป