จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย / จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย

 จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย
จำนวนและสถานที่ตั้งของวัดญวนในประเทศไทย

วัดญวนในประเทศไทยมีทั้งหมด ๑๗ วัด อยู่ในกรุงเทพฯ ๗ วัด จังหวัดกาญจนบุรี ๒ วัด และจังหวัดสงขลา จันทบุรี ยะลา อุดรธานี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม จังหวัดละ ๑ วัด

วัดญวนในกรุงเทพฯ จำนวน ๗ วัด มีชื่อและสถานที่ตั้ง ดังนี้การที่วัดญวนทั้ง ๗ แห่งในกรุงเทพฯตั้งอยู่ในย่านที่เก่าแก่ คือ ย่านสะพานขาว บางโพ เยาวราช และตลาดน้อย นั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็น ที่ตั้งของชุมชนญวนเก่าที่อาจจะยังคงรวมตัวกันอยู่ หรือผสมกลมกลืนไปแล้วตามกาลเวลา การผสมกลมกลืนในที่นี้ คือ การเปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรม ที่มีการผสมปนเป ไปกับชุมชนส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีน อนึ่ง วัดทิพยวารีวิหาร (กามโล่ตื่อ) และวัดบำเพ็ญจีนพรต (เบี๋ยนเพื๊อกตื่อ) เดิมเคยเป็นวัดญวน ปัจจุบัน ได้กลายเป็นวัดจีนไปแล้ว
อุโบสถวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล จ.สุพรรณบุรี
อุโบสถวัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล จ.สุพรรณบุรี
ส่วนวัดญวนที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด มีชื่อและสถานที่ตั้งดังนี้

วัดญวนที่จังหวัดกาญจนบุรี มี ๒ วัด ได้แก่ 

๑) วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ) ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองฯ

๒) วัดถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง

วัดญวนที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ วัดถาวรวราราม (คั้นถ่อตื่อ) ตั้งอยู่ที่ ถนนแสงจันทร์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

วัดญวนที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ วัดเขตร์นาบุญญาราม (เพื๊อกเดี้ยนตื่อ) ตั้งอยู่ที่ ถนนขวาง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองฯ

วัดญวนที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วัดสุนทรประดิษฐ์ (คั้นอังตื่อ) ตั้งอยู่ที่ ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองฯ

วัดญวนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ

วัดญวนที่จังหวัดยะลา  ได้แก่ วัดมหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองฯ

วัดญวนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ วัดอนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง

วัดญวนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ วัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ

วัดญวนที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ วัดธรรมปัญญาราม บ้านบางม่วง ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน

วัดญวนบางวัดมีขนาดเล็กมาก และมีจำนวนพระสงฆ์ประจำอยู่น้อย บางแห่งมีประจำอยู่องค์เดียว ด้วยลักษณะดังกล่าว วัดญวนแห่งนั้น จึงไม่สามารถจัดพิธีกรรมใดได้โดยลำพัง พระสงฆ์ที่ประจำอยู่ ณ วัดนั้น จะไปร่วมพิธีกรรมยังวัดอื่น
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป