เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย

 เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายของพรรคการเมือง
การก่อตัวและการพัฒนาของพรรคการเมืองไทย
บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง
การจัดองค์การของพรรคการเมืองไทย
การยุบพรรค รวมพรรค และย้ายพรรค
ดูเพิ่มเติม
กฎหมายกับสังคมไทย
การบริหารราชการแผ่นดิน