สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู ๓๑
เล่มที่ ๓๑
เรื่องที่ ๑ ตู้พระธรรม
เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๓ วรรณคดีท้องถิ่น
เรื่องที่ ๔ พรรคการเมืองไทย
เรื่องที่ ๕ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เรื่องที่ ๖ ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๗ ดาวหาง
เรื่องที่ ๘ ระบบสุริยะ
เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๙ อัลไซเมอร์ / สรุป

 สรุป
สรุป

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด โดยพบในผู้สูงอายุทั่วโลก และเป็นสาเหตุการตายในอันดับ ๔ ของประชากรโลก ซึ่งในอนาคต โรคอัลไซเมอร์จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะประชากรโลกจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง ๑ ใน ๓ ของประชากร ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า โรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันสามารถวินิจฉัยโรคได้ โดยการซักประวัติตรวจร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพของสมอง ร่วมกับการตรวจภาพรังสีของสมอง เพื่อแสดงภาวะฝ่อของสมองทั่วไปทั้งสมอง ซึ่งเป็นพยาธิสภาพหลักของผู้ป่วยโรคนี้ การรักษาในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยหายขาดได้ แต่มีการรักษาแบบประคับประคอง และชะลอการตายของเซลล์สมอง ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาโรคนี้ การป้องกันโรค จึงเป็นวิธีที่ประหยัดกว่าและเหมาะสมกว่า ปัจจุบัน ต้องอาศัยการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะพิสูจน์ยืนยันต่อไปในอนาคตว่า ทฤษฎีใดถูกต้อง และสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อก่อนหน้า