บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ / บทนำ

 บทนำ
ตาลปัตรและพัดยศเป็นสิ่งจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
ตาลปัตรและพัดยศเป็นสิ่งจำเป็นที่พระสงฆ์จะต้องใช้ ในการประกอบพิธีทางศาสนา
ในงานใดๆ ที่มีการประกอบพิธีทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี งานของส่วนราชการ หรืองานที่ประชาชนทั่วๆ ไปจัดขึ้น สิ่งที่พระสงฆ์ซึ่งได้รับอาราธนาให้ไปประกอบพิธี ต้องนำไปด้วย คือ ตาลปัตร หรือพัดยศ สุดแต่ว่างานนั้นจะเป็นงานใด บางครั้งจะเห็นว่า งานพระราชพิธีบางพิธี จะมีการพระราชทานตาลปัตร เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการประกอบพิธีนั้นๆ หรือมีการพระราชทานพัดยศ พร้อมกับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ ดังนั้น ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์ มีความเป็นมา และเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรกับพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา และกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป