เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย

 เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมาย
 วิวัฒนาการของการเล่นแสดงหุ่น
 ประเภทของหุ่นและวิธีการแสดง
 ความแตกต่างระหว่างหุ่นกระบอกไทยกับหุ่นกระบอกของประเทศอื่นๆ
 ประวัติความเป็นมาของการเล่นหุ่นเป็นมหรสพของไทย
 ประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทย
 โอกาสในการแสดงหุ่นกระบอก
วิวัฒนาการของหุ่นกระบอกไทย
 คณะหุ่นกระบอก
 องค์ประกอบในการเชิดแสดงหุ่นกระบอกของไทย
 องค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการเล่นหุ่นกระบอก
ดูเพิ่มเติม
 นาฏศิลป์ไทย
 วัฒนธรรมทางละครไทย