บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย / บทนำ

 บทนำ
หนังสือใบลาน
หนังสือใบลาน
หนังสือโบราณของไทย เป็นเอกสารชั้นต้นที่บันทึกเรื่องราวต่างๆ ในอดีต เอาไว้ด้วยตัวอักษร และภาษารุ่นเก่า เป็นหลักฐานผลงานทางภูมิปัญญาของบรรพชน และแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพ ของบรรพบุรุษไทย ที่สามารถคิดประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำหนังสือ เป็นประโยชน์ในการศึกษาความเป็นมาของอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมในอดีตสมัย

หนังสือโบราณของไทยมี ๒ ประเภท คือ หนังสือใบลาน และหนังสือสมุดไทย โดยใช้วัสดุ ที่เป็นพืชพันธุ์ไม้พื้นบ้าน หาได้ง่าย มาใช้ในการเขียน นอกจากนั้น ยังเป็นหนังสือ ที่คงทนถาวร มีอายุการใช้งานนาน แมลงและหนอน จะกัดกินทำลายหนังสือได้ยากกว่ากระดาษ ที่ได้แบบอย่างวิธีการทำมาจากต่างประเทศ ซึ่งเรียกกันในสมัยเริ่มแรกที่นำเข้ามาใช้ว่า กระดาษฝรั่ง และยังคงใช้กันต่อมา จนทุกวันนี้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป