เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน

 เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายและแนวความคิด
 ประวัติความเป็นมาของขบวนการสิทธิมนุษยชน
 ประเภทสิทธิมนุษยชน
 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชน
 การบังคับใช้กติการะหว่างประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 สิทธิมนุษยชนกับศาสนาและสังคมไทย
 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
 สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในประเทศไทย
 กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
ดูเพิ่มเติม
 กฎหมายกับสังคมไทย
 การบริหารราชการแผ่นดิน
 กฎหมายตราสามดวง
 องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ