การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน / การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

เมื่อสหประชาชาติประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้ว เรื่องสิทธิมนุษยชน ได้กลายเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกให้ความสนใจ และกระแสความคิดด้านสิทธิมนุษยชน ได้เป็นกระแสที่แพร่ขยาย ควบคู่ไปกับกระแสประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชน รวม ๔ ฉบับ คือ

๑. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
๒. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๓. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๔. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

การเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาดังกล่าว ทำให้รัฐบาลไทยมีพันธกรณี ที่จะต้องส่งเสริม ให้กฎหมาย และแนวปฏิบัติภายในประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญา รวมทั้งการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามพันธกรณี เสนอต่อสหประชาชาติตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งนับว่า เป็นการปกป้อง ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ในระดับหนึ่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป