ความหมายของชีวสนเทศศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์ / ความหมายของชีวสนเทศศาสตร์

 ความหมายของชีวสนเทศศาสตร์
ความหมายของชีวสนเทศศาสตร์

ชีวสนเทศศาสตร์ (bioinformatics) คือ การประยุกต์ใช้วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ในการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล ทางชีววิทยา เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตได้ดียิ่งขึ้น และในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลา และงบประมาณในการวิจัย ทำให้ปัจจุบันนี้ชีวสนเทศศาสตร์มีความสำคัญอย่างมาก ต่อความก้าวหน้าในด้านการศึกษาชีววิทยาและการแพทย์จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้ชีวสนเทศศาสตร์นั้น ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก คือ การเตรียมข้อมูลทางชีววิทยาที่ได้จากการศึกษาทางชีววิทยา (biology) และการใช้วิธีการทางสารสนเทศศาสตร์ (informatics) ในการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป