ข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่ต้องใช้ชีวสนเทศศาสตร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์ / ข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่ต้องใช้ชีวสนเทศศาสตร์

 ข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่ต้องใช้ชีวสนเทศศาสตร์
ข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่ต้องใช้ชีวสนเทศศาสตร์

นอกจากข้อมูลจีโนมแล้ว ความก้าวหน้าทางวิทยาการยังทำให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ภายในเซลล์จำนวนมากพร้อมๆ กันไปด้วย เช่น ข้อมูลของอาร์เอ็นเอนำรหัสทั้งหมดภายในเซลล์ ข้อมูลโปรตีนทั้งหมดที่เซลล์สร้างขึ้น หรือข้อมูลจากการวัดปริมาณของสารขนาดเล็กจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ที่เรียกว่า เมแทบอไลต์ (metabolite) ทั้งหมดภายในเซลล์


การใช้ชีวสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้สามารถตรวจสอบสารชีวโมเลกุลจำนวนมากในแต่ละครั้ง
และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาชีววิทยาในยุคใหม่ เป็นการศึกษาในภาพรวม ของกิจกรรมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงของสารต่างๆ ภายในเซลล์ ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ซับซ้อนภายในเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป