ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์ / ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

 ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย
ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ชีวสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนสำหรับงานวิจัย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์

หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน เช่น สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (สบวท.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอนชีวสนเทศศาสตร์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hypercourse on Bioinformatics) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดหลักสูตรการเรียนชีวสนเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาโท แห่งแรกของประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคาดว่า จะมีการเปิดหลักสูตรนี้ ในระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลชีวภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดบริการฐานข้อมูลทางชีวภาพ ซึ่งเก็บใน โปรแกรมบริการ หรือแม่ข่าย (server) ชื่อ Bio-Mirror ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลนี้ ได้มาจากความร่วมมือระหว่าง นักวิจัยของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป โดยให้บริการข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ ของดีเอ็นเอ และโปรตีน ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบโดยไม่เสียค่าบริการ 
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป