สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 32
เล่มที่ ๓๒
เรื่องที่ ๑ ตาลปัตร พัดยศ และสมณศักดิ์
เรื่องที่ ๒ หุ่นกระบอกไทย
เรื่องที่ ๓ หนังสือโบราณของไทย
เรื่องที่ ๔ สิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ ๕ เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ
เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์
เรื่องที่ ๗ การยศาสตร์
เรื่องที่ ๘ นาโนเทคโนโลยี
เรื่องที่ ๙ โรคออทิซึม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๒ / เรื่องที่ ๖ ชีวสนเทศศาสตร์ / สรุป

 สรุป
การค้นคว้าข้อมูลและการออกแบบเครื่องมือ เพื่อนำไปใช้ทางชีวสนเทศศาสตร์
การค้นคว้าข้อมูลและการออกแบบเครื่องมือ เพื่อนำไปใช้ทางชีวสนเทศศาสตร์
สรุป

การเพิ่มจำนวนของข้อมูลทางชีววิทยาเนื่องจากการศึกษาชีววิทยาในยุคจีโนมนั้น เกินความสามารถในการวิเคราะห์ของมนุษย์ จึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ คือ ชีวสนเทศศาสตร์ เพื่อช่วยในการจัดเก็บ หรือวิเคราะห์ประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถลดระยะเวลา หรือจำนวนครั้งในการทดลองลงได้ นอกจากการใช้ชีวสนเทศศาสตร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือของแต่ละหน่วยงานแล้ว การมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ยังทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน และช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ของผู้ใช้อย่างมาก โดยการมีบริการทางชีวสนเทศต่างๆ ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก สามารถใช้ชีวสนเทศศาสตร์ได้อย่างไม่มีพรมแดน
หัวข้อก่อนหน้า