เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง

 เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ที่มาของเพลงลูกทุ่ง
ลักษณะสำคัญของเพลงลูกทุ่ง
เนื้อเพลง
นักแต่งเพลง
นักร้อง
การเรียบเรียงเสียงประสาน
เวที
เครื่องดนตรี
เครื่องแต่งกาย
หางเครื่อง
ผู้ชม
การแพร่หลายของเพลงลูกทุ่ง
ธุรกิจเพลงลูกทุ่ง
คุณค่าของเพลงลูกทุ่งไทย
ดูเพิ่มเติม
ดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทย
ลิเก
การดนตรีสำหรับเยาวชน
เพลงพื้นบ้าน
การเรียบเรียงเสียงประสาน