เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์

 เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 สัตว์ไพรเมตรุ่นแรก
 สัตว์ไพรเมตชั้นสูงหรือแอนโทรพอยด์
 วิวัฒนาการของโฮมินอยด์
 โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนต้น
 โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนกลาง
 โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนปลาย
 โฮมินอยด์สมัยไพลสโตซีน
โฮมินิดส์: บรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นแรกๆ
 โฮมินิดส์สกุลต่างๆ ที่มีการค้นพบแล้ว
 ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเดินสองเท้า
 โฮโม : บรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นใหม่
 สายพันธุ์ของโฮโมรุ่นแรก
สายพันธุ์ของโฮโมรุ่นหลัง
 สายพันธุ์ของโฮโมรุ่นปัจจุบัน
 บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
 ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
 สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์