บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์ / บทนำ

 บทนำ
มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากสัตว์หลายชนิดปรากฏขึ้นบนโลก อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางชีววิทยา และกายภาพ บ่งบอกว่า มนุษย์น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ เช่น การมีกระดูกสันหลัง การเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ร่างกายมีระบบสรีระเหมือนกับสัตว์ไพรเมตอื่นๆ นักวิชาการใช้ลักษณะร่วมเหล่านี้ ช่วยสืบย้อนกำเนิดของมนุษย์ ก่อนที่จะเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

จากตารางวิวัฒนาการของสัตว์และมนุษย์ ตามลำดับมหายุค และยุคทางธรณีวิทยา ที่ได้แสดงไว้ จะเห็นได้ว่า มนุษย์อยู่ตอนปลายสุดของวิวัฒนาการ ซึ่งส่วนใหญ่มีขึ้น ในยุคควอเทอร์นารี เมื่อประมาณ ๑.๖ ล้านปีมาแล้ว ก่อนหน้านั้นในยุคเทอร์เชียรี ซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ ๖๖ ล้านปีมาแล้ว ได้มีกำเนิดของสัตว์ไพรเมต และวิวัฒนาการต่อมา เป็นโฮมินอยด์ และโฮมินิดส์ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ จึงขอกล่าวถึงวิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมต โฮมินอยด์ และโฮมินิดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้น ก่อนที่จะกล่าวถึงมนุษย์ในอันดับสุดท้าย

วิวัฒนาการของสัตว์และมนุษย์ตามลำดับมหายุค และยุคทางธรณีวิทยา
มหายุค (Era)ยุค (Period)อายุ (ล้านปี)กำเนิดสิ่งมีชีวิต
ซีโนโซอิก (Cenozoic) หรือยุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมควอเทอร์นารี (Quaternary)๑.๖ - ปัจจุบันวิวัฒนาการของมนุษย์ในสกุล โฮโม
เทอร์เชียรี (Tertiary)๖๖ - ๑.๖กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมต และกำเนิดของโฮมินิดส์
มีโซโซอิก (Mesozoic) หรือยุคแห่งสัตว์เลื้อยคลานครีเทเชียส (Cretaceous)๑๔๗ - ๖๖ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ กำเนิดนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีระบบสายท่อส่งอาหารและออกซิเจน
จูแรสสิก (Jurassic)๒๑๐ - ๑๔๐ไดโนเสาร์ครองโลก และกำเนิดสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายนก
ไทรแอสสิก (Triassic)๒๔๕ - ๒๑๐ไดโนเสาร์เกิดขึ้นครั้งแรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีการวางไข่
พาลีโอโซอิก (Paleozoic) หรือยุคแห่งรูปแบบชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะปลาเพอร์เมียน (Permian)๒๘๖ - ๒๔๕สัตว์เลื้อยคลานกระจายอยู่ทั่วไป และมีสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous) ๓๖๐ - ๒๘๖ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป กำเนิดสัตว์เลื้อยคลานและแมลง
ดีโวเนียน (Devonian)๔๐๘ - ๓๖๐ปลามีอยู่มากมาย กำเนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีป่าไม้
ไซลูเรียน (Silurian)๔๓๘ - ๔๐๘กำเนิดปลาที่มีฟัน มีพืชบกกำเนิดขึ้น
ออร์โดวิเชียน (Ordovicion)๕๐๕ - ๔๓๘กำเนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรุ่นแรก
แคมเบรียน (Cambiran)๕๗๐ - ๕๐๕กำเนิดสิ่งมีชีวิต สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป