เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง

 เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของเซลล์เชื้อเพลิง
 การทำงานของเซลล์เชื้อเพลิง
 เซลล์เชื้อเพลิงแบบเซลล์เดี่ยว
 เซลล์เชื้อเพลิงแบบกลุ่มเซลล์
 การจำแนกชนิดของเซลล์เชื้อเพลิง
 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับการบินอวกาศ
 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับบ้านพักอาศัยและเมือง
 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ
 เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
 แก๊สไฮโดรเจน : เชื้อเพลิงสำคัญสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
 เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน
 พลังงานธรรมชาติ
 การเก็บแก๊สไฮโดรเจนและภาชนะที่ใช้บรรจุ
ดูเพิ่มเติม
 การผลิตรถยนต์
 เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
 เซลล์แสงอาทิตย์