แร่และหิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน / แร่และหิน

 แร่และหิน
นายณัฐพล  ศรีนาค กำลังวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างและชนิดของแร่จากกล้องจุลทรรศน์
นายณัฐพล  ศรีนาค กำลังวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างและชนิดของแร่จากกล้องจุลทรรศน์
แร่และหิน

ในบรรดาของแข็งที่เป็นส่วนประกอบหลักของเปลือกโลกนั้น หินเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุด หินทุกชนิดต้องประกอบด้วยแร่ อาจมีแร่เพียงชนิดเดียว เรียกว่า หินแร่เดี่ยว (monomineralic rock) เช่น หินปูน ประกอบด้วยแร่แคลไซต์ (calcite) หินควอร์ตไซต์ (quartzite) ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ (quartz) หินดูไนต์ (dunite) ประกอบด้วยแร่โอลิวีน (olivine) แต่หินส่วนมาก มักประกอบด้วยแร่มากกว่าหนึ่งชนิดดังกล่าว เรียกว่า หินแร่ประสม (polymineralic rock) เช่น หินแกรนิต ประกอบด้วยแร่ควอตซ์ และแร่เฟลด์สปาร์ หินบะซอลต์ประกอบด้วย แร่ไพรอกซีน และแร่เฟลด์สปาร์จำพวกแพลจิโอเคลส ปัจจุบันมีแร่มากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด โดยที่หลายๆ ชนิดดูคล้ายๆ กัน จนบางครั้งเป็นการยากที่จะบอกชื่อว่าเป็นแร่อะไร
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป