เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง

 เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 เมแทบอลิกซินโดรม
โรคอ้วน (obesity)
 โรคเบาหวาน (diabetes mellitus)
 โรคความดันโลหิตสูง (hypertension)
 โรคไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia)
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค (life modification)
ดูเพิ่มเติม
 โภชนาการ
 โรคทางอายุรศาสตร์
 การดูแลสุขภาพที่บ้าน