บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ / บทนำ

 บทนำ
ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาเก่าแก่ศาสนาหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนับตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย  ดังจะเห็นได้จาก ร่องรอยของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เป็นมรดกตกทอด รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย ตราบจนปัจจุบัน เช่น การนับถือเทพเจ้าต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ การนับถือเสาหลักเมือง พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ พิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆ พิธีรดน้ำสังข์ รวมถึงพระราชพิธีต่างๆ ในพระราชสำนัก และด้วยเหตุที่ศาสนาพราหมณ์มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยอย่างมาก ชุมชนพราหมณ์จึงเกิดขึ้นในเมืองหลวง และเมืองสำคัญต่างๆ ของไทยจำนวนไม่น้อย ชุมชนพราหมณ์เหล่านี้มีศูนย์กลางสำคัญของชุมชน คือ เทวสถาน เช่นเดียวกับที่พุทธศาสนิกชนมี วัด เป็นศูนย์กลางของชุมชน  คำว่า เทวสถาน ที่กล่าวถึงในที่นี้ คือ สถานที่ที่เป็นที่สถิตของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์ เทวสถานของศาสนาพราหมณ์บางครั้งเรียกว่า เทวาลัย บางครั้งก็เรียกว่า โบสถ์พราหมณ์ หรือเรียกรวมกันว่า เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป