บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ / บทสรุป

 บทสรุป
บทสรุป

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมทางความเชื่อ อันส่งผลให้เทวสถาน ได้กลายเป็นสถานที่บ่มเพาะและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน และยังมีบทบาทต่อพระราชสำนักและราษฎรทั่วไปอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย ทั้งในด้านการศาสนา การเมือง การศึกษา และศิลปกรรม สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานของสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ การได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จึงทำให้ได้เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กันด้วย
หัวข้อก่อนหน้า