เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน

 เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้าน
 ลักษณะเฉพาะของเพลงพื้นบ้าน
 ประเภทของเพลงพื้นบ้าน
 บทสรุป
ดูเพิ่มเติม
 ชีวิตชนบทไทย
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์
 การละเล่นพื้นเมือง
 เพลงลูกทุ่ง
 นาฏศิลป์ไทย