เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย

 เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของปริศนา
 ปริศนาคำทายในวัฒนธรรมต่างๆ
 ปริศนาคำทายในวัฒนธรรมไทย
 การจัดหมวดหมู่ปริศนาคำทาย
 ลักษณะของปริศนาคำทาย
 นวลักษณ์ของปริศนาคำทายไทยในปัจจุบัน
 การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่พบในปริศนาคำทายไทย
 ประโยชน์ของการเล่นปริศนาคำทาย
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การละเล่นพื้นเมือง
 วรรณคดีมรดก
 วรรณคดีท้องถิ่น
 การละเล่นของไทย