ประเภทของเครื่องประดับ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ / ประเภทของเครื่องประดับ

 ประเภทของเครื่องประดับ
ประเภทของเครื่องประดับ

เครื่องประดับอาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

เครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตน  

เป็นเครื่องประดับที่ผู้สวมใส่ต้องการใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวตน รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้แก่ตนเอง

เครื่องประดับเพื่อการสื่อสาร 

เป็นเครื่องประดับที่ผู้สวมใส่ต้องการจะสื่อสารให้ผู้อื่นรู้ว่า ตนเองมีความสนใจในเรื่องใด หรือมีบุคลิกภาพอย่างไร เช่น ถ้าใส่เครื่องประดับที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาๆ ไม่โดดเด่น ก็เป็นการบอกนัยต่อผู้อื่นว่า เป็นผู้ที่มิได้มีความต้องการที่จะเป็นจุดสนใจ ของสังคม

เครื่องประดับเพื่อการสื่อสาร ที่ออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สำหรับให้เด็กใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับการนั่งสมาธิ
เครื่องประดับเพื่อการสื่อสาร ที่ออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สำหรับให้เด็กใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับการนั่งสมาธิ

เครื่องประดับที่มีภาพลักษณ์ทางเพศ 

เป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงจิตใต้สำนึกในการตกแต่งร่างกายเพื่อให้ดึงดูดใจเพศตรงข้าม

เครื่องประดับที่มีภาพลักษณ์ทางเพศ ตกแต่ง เพื่อให้ดึงดูดใจเพศตรงข้าม
เครื่องประดับที่มีภาพลักษณ์ทางเพศ ตกแต่ง เพื่อให้ดึงดูดใจเพศตรงข้าม

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงความงาม 

มีรูปแบบของเครื่องประดับจำนวนมากที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ เพราะการเลือกซื้อเลือกใช้เครื่องประดับนั้น เกิดจากรูปแบบที่สวยงามถูกใจ พบมากในเครื่องประดับประเภทงานสร้างสรรค์

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงความงาม เป็นประเภทงานสร้างสรรค์รูปแบบให้สวยงาม
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงความงาม เป็นประเภทงานสร้างสรรค์รูปแบบให้สวยงาม

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงการเป็นสมาชิกภาพในองค์กรหรือกลุ่มในสังคมใดสังคมหนึ่ง

เป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกภาพให้ผู้อื่นได้ทราบ

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงการเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ เช่น เข็มกาชาด เข็มโรงเรียน เข็มสโมสรไลออนส์
เครื่องประดับที่แสดงออกถึงการเป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ เช่น เข็มกาชาด เข็มโรงเรียน เข็มสโมสรไลออนส์

เครื่องประดับที่แสดงออกถึงเกียรติยศของผู้สวมใส่ 

เป็นเครื่องประดับที่เสริมบารมีให้แก่ผู้สวมใส่ แสดงสถานภาพว่า เป็นผู้มีเกียรติยศ เป็นที่ยอมรับกันในหมู่คนหรือประชาคมนั้น

เครื่องประดับทางศาสนา 

เป็นเครื่องประดับที่แสดงออกถึงความเชื่อในจิตใจ ซึ่งมนุษย์ใช้ยึดเหนี่ยวยามเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ทั้งนี้ เครื่องประดับทางศาสนามีความสัมพันธ์กับความเชื่อความศรัทธาในแต่ละชนชาติ เช่น จี้ไม้กางเขน เป็นการแสดงออกให้สังคมได้รับรู้ถึงความศรัทธาของผู้สวมใส่ต่อศาสนาคริสต์ หรือสร้อยคอที่แขวนพระเครื่อง ก็บ่งบอกได้ว่า ผู้สวมนั้นนับถือพระพุทธศาสนา

เครื่องประดับทางศาสนา เช่น พระเครื่องในพระพุทธศาสนา และจี้ไม้กางเขนในศาสนาคริสต์เครื่องประดับทางศาสนา เช่น พระเครื่องในพระพุทธศาสนา และจี้ไม้กางเขนในศาสนาคริสต์

เครื่องประดับในการแต่งงาน

เป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชนชาติ เช่น ประเพณีของศาสนาคริสต์ถือว่า แหวนแต่งงานที่ผ่านพิธีการแต่งงานในโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์ และการสาบานต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า เป็นเครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์ ของการให้คำสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าในการครองคู่กันตลอดไป

เครื่องประดับในการแต่งงาน เป็นสัญลักษณ์ในการครองคู่ มีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละชนชาติเครื่องประดับในการแต่งงาน เป็นสัญลักษณ์ในการครองคู่ มีความแตกต่างกัน ตามวัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละชนชาติ

หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป