สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย / สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย

 สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย
สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย

ฤดูกาลของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม มักไม่ปรากฏมากนัก อาจมีเพียง ๑ - ๒ ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน อาจมีถึง ๓ - ๔ ลูก พายุที่เกิดในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ อ่อนกำลังลงตามลำดับ ไม่มีอันตรายจากลมแรง แต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลายแหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” ที่ได้กล่าวมาแล้ว

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามัน เกิดได้ใน ๒ ช่วงเวลาของปี คือ ในเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงหนึ่ง และในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอีกช่วงหนึ่ง โดยเกิดมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และเกิดมากรองลงมาในเดือนพฤษภาคม   

ช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม รองลงมาคือเดือนกันยายน จำนวนพายุหมุนเขตร้อน ที่เข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีประมาณ ๓ ลูกต่อปี   

ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฏว่า พายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนหรือพายุไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ - พ.ศ. ๒๕๔๘ มีรวมทั้งหมด ๑๒ ลูก คือ

๑. พายุไต้ฝุ่น “เว้” (Vae) 

ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชันเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางใต้ และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อน และพายุไต้ฝุ่นตามลำดับ พายุนี้ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม ขณะที่ยังมีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมา พายุนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยด้านจังหวัดตราด ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม เมื่ออ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต เนื่องจากเรือใบล่มในทะเลจำนวนหนึ่งด้วย

๒. พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” (Harriet)

เริ่มก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชันเหนือทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วเคลื่อนตัวสู่อ่าวไทยตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พร้อมกับทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคใต้เป็นอย่างมาก ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส รวม ๑๒ จังหวัด มีผู้เสียชีวิต ๙๓๕ คน บ้านเรือนพังทลายกว่า ๕๐,๐๐๐ หลัง ไร่นาเสียหายนับแสนไร่ รวมค่าเสียหายกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

แหลมตะลุมพุก
แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช เป็นบริเวณที่พายุเขตร้อน "แฮร์เรียต" ขึ้นฝั่ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

๓. พายุไต้ฝุ่น “ทิลดา” (Tilda) 

ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมา ได้ทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำ แล้วขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม ขณะเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน นำฝนตกหนักสู่หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔. พายุไต้ฝุ่น “ดอริส” (Doris)

ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๒ กันยายน ขณะที่มีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมาพายุได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน และเคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดนครพนม

๕. พายุเขตร้อน “รูท” (Ruth) 

ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ และเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวน เข้าสู่อ่าวไทย ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อน

๖. พายุไต้ฝุ่น “แซลลี” (Sally) 

ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีกำลังแรงขึ้น จนเป็นพายุเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่น ในวันต่อมา พร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ ๓  -  ๔ ธันวาคม ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน เคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 

๗. พายุไต้ฝุ่น “เกย์” (Gay) 

ก่อตัวจากพายุดีเปรสชันในบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้พัฒนาขึ้น จนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ทำความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม โคลนถล่ม ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเรือล่มอับปางลงในอ่าวไทยนับร้อยลำ เนื่องจากลมพายุที่มีกำลังแรง และมีผู้เสียชีวิตในทะเลอีกหลายร้อยคน เป็นพายุที่มีกำลังแรงมาก จากที่ได้มีการบันทึกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔

ความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น "เกย์" บริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร
ความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น "เกย์" บริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร

๘. พายุไต้ฝุ่น “เบกกี” (Becky) 

ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนในวันต่อมา แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ต่อมา ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เขตประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดหนองคาย แล้วผ่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดน่าน ก่อนที่จะอ่อนกำลัง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณจังหวัดแพร่

พายุไต้ฝุ่น "เบกกี" ในขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนบริเวณชายแดนไทย-ลาว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
พายุไต้ฝุ่น "เบกกี" ในขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนบริเวณชายแดนไทย-ลาว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

พายุนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน และสิ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งไร่นาจำนวนมาก

๙. พายุไต้ฝุ่น “เฟรด” (Fred) 

ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ และทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อน แล้วพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่น ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน หลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ผ่านจังหวัดสกลนครและอุดรธานี แล้วอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดเลย และอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ในตอนค่ำวันเดียวกัน พายุนี้ ทำให้เกิดฝนตกหนักมาก ในช่วงวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

พายุไต้ฝุ่น "เฟรด"
พายุไต้ฝุ่น "เฟรด" ในขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน บริเวณ จ.เลย ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

๑๐. พายุเขตร้อน “ฟอร์เรสต์” (Forrest)

ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ได้ทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุดีเปรสชัน และพายุเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย และไปขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ต่อมา ได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พายุนี้ ขณะเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวไทย จะทำให้เกิดคลื่นลมแรงจัด และเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ก็ทำความเสียหายอย่างมากมายให้แก่บ้านเรือน และไร่นา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ประเมินค่าความเสียหายมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท

๑๑. พายุไต้ฝุ่น “ลินดา” (Linda) 

ก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก และมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านปลายเเหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน และทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมา เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทย และอ่อนกำลังเป็นพายุเขตร้อนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน แล้วเคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าไปลงทะเลอันดามัน

พายุไต้ฝุ่น "ลินดา"
พายุไต้ฝุ่น "ลินดา" ขณะอยู่ในอ่าวไทยก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GMS

พายุนี้ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีลมแรงและคลื่นจัด เรือประมงอับปางหลายสิบลำ และเกิดฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และระนอง เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าว มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑๒. พายุไต้ฝุ่น “จันทู” (Chanthu)   

ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ก่อนมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไต้ฝุ่น ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนในวันเดียวกัน จากนั้นพายุนี้ ได้เคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองคาย จากนั้น เข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้ง โดยอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน พายุนี้ ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน และไร่นาเป็นอันมาก ประเมินค่าความเสียหายกว่า ๗๐ ล้านบาท
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป