การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย / การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

 การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ถึงแม้มีการบันทึกไว้ว่า นักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อ คลีเมนต์ แรกกี (Clement Wragge) เป็นผู้ที่ริเริ่มในการใช้ชื่ออักษรกรีกเรียกพายุ ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อน ได้เริ่มใช้อย่างเป็นระบบ ในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้กำหนดการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อน เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้ชื่อผู้หญิง ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ศูนย์พายุเฮอร์ริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มตั้งชื่อให้พายุ ในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยเริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อผู้หญิงเช่นกัน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงใช้ชื่อผู้หญิงสลับกับชื่อผู้ชาย และล่าสุดคณะกรรมการนานาชาติ ที่ตั้งขึ้นโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กำหนดรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้น ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ โดยให้แต่ละประเทศ ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ตั้งชื่อพายุเป็นภาษาท้องถิ่นของตน ในจำนวนชื่อที่เท่ากัน และแบ่งเป็น ๕ คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์มี ๒๘ ชื่อ การใช้ชื่อให้เรียงตามลำดับ เริ่มต้นในคอลัมน์ที่ ๑ เมื่อหมดคอลัมน์ที่ ๑ แล้ว จึงเริ่มใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ที่ ๒ จนเมื่อครบ ทั้ง ๕ คอลัมน์แล้ว จึงเวียนกลับมาเริ่มต้น คอลัมน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง รายชื่อนี้เริ่มใช้ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเวลาต่อมา บางชื่อก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป