พระราชพิธีสงกรานต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๒ สงกรานต์ / พระราชพิธีสงกรานต์

 พระราชพิธีสงกรานต์
พระราชพิธีสงกรานต์

พระราชพิธีสงกรานต์ของหลวงในปัจจุบัน มีพระราชพิธีในวันเถลิงศก คือวันที่ ๑๕ เมษายน เพียงวันเดียว ไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อน แต่ยังคงรวมสาระของพระราชพิธีสงกรานต์ไว้ครบถ้วน ดังตัวอย่างการพระราชพิธี ต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

"เวลาเช้า โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๑๕๐ รูป เข้าไปรับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง    

เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดำเนินยังพระมหามณเฑียร ทรงสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญที่หอพระสุลาลัยพิมาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช ที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ แล้วเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และสรงน้ำพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๗๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์ จบแล้วทรงประเคนภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกง ภายใต้ฉัตรขาวลายทอง ๕ ชั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงทอดผ้าคู่ คือ ผ้าขาว ๒ ผืน สมมุติแทนผ้านุ่งผืนหนึ่ง ผ้าห่มผืนหนึ่ง อนุโลมผ้าที่พระราชทานในการรดน้ำสงกรานต์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ มิได้นั่งตามลำดับสมณศักดิ์ หากนั่งตามลำดับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ เช่น พระสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระสงฆ์วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๒ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้น พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลาบ่ายนั้น โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คือ ทรงพระสุหร่าย สรงน้ำพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสรงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอาราม แล้วเสด็จไปถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระบวรราชเจ้า พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในหอพระนาก แล้วทรงทอดผ้า พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ที่ประดิษฐาน ในหอพระนาก แล้วถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เป็นเสร็จการ

ภายหลังพระราชพิธีแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเชิญน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานพระราชวงศ์ กับทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้ใหญ่ และสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณราชประเพณีด้วย"
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป