สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๒ สงกรานต์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สงกรานต์ เป็นวันสำคัญตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณและถือสืบเนื่องตลอดมา สมัยก่อนถือเอา วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นวันทำบุญใหญ่ มีการจัดงานเฉลิมฉลอง และการเล่นสนุกสนานต่างๆ

ในปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้ วันที่ ๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศกาลสงกรานต์ และเป็นวันหยุดราชการประจำปี ๓ วัน ชาวไทยจึงต่างถือกันว่า เป็นเทศกาลสำคัญ มีกิจกรรมหลายอย่าง ที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันจนเป็นประเพณี ได้แก่
การทำบุญตักบาตร หรือการนำอาหารคาวหวานไปถวายพระที่วัด เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละ ทำให้จิตใจผ่องใส

การทำบุญอัฐิ
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู

การปล่อยนกปล่อยปลา ให้ความเป็นอิสระ เพื่อให้ชีวิตพ้นจากภัยพิบัติหรืออันตรายทั้งปวง

การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ เพื่อให้ตนเองได้รับความเป็นสิริมงคล มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

การรดน้ำขอพรบุพการี ญาติผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของบุพการี แสดงความเคารพ และความมีน้ำใจไมตรี

การขนทรายเข้าวัด การก่อพระเจดีย์ทราย เพื่อทำบุญให้วัดมีทรายไว้ใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมเสนาสนะ

การเล่นรดน้ำให้แก่กัน หรือการเล่นสาดน้ำกันเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติและมิตรสหาย

การละเล่นรื่นเริง มหรสพต่างๆ เพื่อความสามัคคี และความสนุกสนานร่วมกัน

ประเพณี
สงกรานต์มีความหมายและความสำคัญมากขึ้น เมื่อทางราชการกำหนดให้วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันครอบครัว

วัน
สงกรานต์จึงเป็นวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความรักความผูกพันเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน เป็นวันที่มีการเล่นนักขัตฤกษ์กันอย่างรื่นเริงสนุกสนาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
หัวข้อถัดไป