บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 35
เล่มที่ ๓๕
เรื่องที่ ๑ วัดจีน
เรื่องที่ ๒ สงกรานต์
เรื่องที่ ๓ มวยไทย
เรื่องที่ ๔ โรคพืชและ
การจัดการด้วยวิธีชีวภาพ
เรื่องที่ ๕ มาตรวิทยา
เรื่องที่ ๖ การพยากรณ์อากาศ
เรื่องที่ ๗ โรคข้ออักเสบ
รูมาทอยด์
เรื่องที่ ๘ โรคเบาหวาน
เรื่องที่ ๙ โรคสะเก็ดเงิน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๕ / เรื่องที่ ๓ มวยไทย / บทสรุป

 บทสรุป
มวยไทยถือเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติมาแต่โบราณ เป็นการฝึกให้รู้จักการต่อสู้ป้องกันตัว และมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม ตลอดจนการเคารพยกย่องครูซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งในด้านการฝึกและการแข่งขัน ปัจจุบันมวยไทยกำลังกลายเป็นกีฬาสากล โดยมีการบรรจุมวยไทยในการแข่งขันกีฬานานาชาติ เห็นได้จากการจัดการแข่งขันชกมวยไทยในฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และมีการนำมวยไทยไปประยุกต์ใช้ในชื่ออื่นๆ เช่น คิกบ็อกซิง มวย K-1 มวย S1 นอกจากนี้บรรดาท่าต่างๆ ของมวยไทย ยังนำมาใช้เป็นท่าในการออกกำลังกายอีกด้วย ถือเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอีกด้านหนึ่ง

ปัจจุบันมวยไทยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาก มีผู้เข้ามาเรียนมวยไทยในประเทศไทย หรือจ้างครูมวยไทยไปสอนในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย และเกิดองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมวยไทยหลายสมาคม โดยเฉพาะสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมทท.) ที่มี ดร. ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ เป็นนายกสมาคม และดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภามวยโลก มีสมาชิก ๑๒๘ ประเทศ ให้การส่งเสริมมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้มีสถาบันศิลปะมวยไทยแห่งชาติ และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่จัดการเรียนการสอนในระบบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา

ดังนั้นเยาวชนไทยจึงควรจะเรียนรู้และฝึกมวยไทย เพื่อสร้างคุณค่าของมวยไทยและจรรโลงศิลปะด้านนี้ให้ยั่งยืนอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป
หัวข้อก่อนหน้า